Czy mogę umieścić reklamę na zabytku?

Oczywiście na zabytkach możemy umieszczać reklamy, ale musi być to uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Umieszczanie reklam na zabytkach jest możliwe, ale w ograniczonym zakresie. Jeśli chcemy umieścić reklamę, należy jej projekt uzgodnić z urzędem konserwatorskim. Uzgodnieniom w tym zakresie podlegają następujące czynności:

- tablice reklamowe z elementami konstrukcyjnymi i mocowaniami,

- banery reklamowe,

- napisy,

- reklamy naklejane na oknach,

- reklamy umieszczane na rusztowaniach, ogrodzeniach, lub wyposażeniu placu budowy,

- tablice świetlne,

W praktyce najlepiej jest umówić się na spotkanie z urzędem konserwatorskim, w trakcie którego poinformujemy o chęci umieszczenia reklamy, przedstawimy projekt i uzgodnimy formę reklamy.

Następnie składamy wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku reklam, na który składają się:

- wniosek,

- projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, lub urządzeń reklamowych oraz napisów. Projekt powinien zawierać informacje na temat zakresu prac, a w szczególności w jaki sposób ingeruje w zabytkową substancję budynku – związaną z montażem,  materiału z jakiego planujemy wykonać reklamę, kolorystykę, wymiary, rodzaj montażu, termin rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych,

- potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- dowód zapłacenia opłaty skarbowej, która wynosi 82 złote,

Wniosek zostanie sprawdzony przez urząd pod kątem formalnym. Jeśli zawiera braki, to otrzymamy wezwanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez urząd terminie. Będziemy mieli na to minimum 7 dni. Jeśli nie załączymy dowodu opłaty skarbowej za wydanie decyzji, będziemy musieli ją opłacić w przeciągu 7 – 14 dni, jeśli chcemy, aby wniosek był dalej procedowany.

Po uzupełnieniu braków, otrzymamy decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni. Jeśli sprawa jest skomplikowana, termin może wydłużyć się do 60 dni, o czym zostaniemy poinformowani.

Pozwolenie będzie zawierało oprócz podstawowych danych jak imię, nazwisko, lokalizację zabytku, także zakres i sposób prowadzenia prac, wskazanie terminu usunięcia z obiektu reklam, wskazanie terminu ważności pozwolenia. Ważne jest to, że zostaniemy również w pozwoleniu poinformowani o tym, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, po czym pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte – na podstawie art. 47 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Artykuł 47 możesz znaleźć tu: http://www.alsomineheritage.eu/prawo/rozdział-4 . Chodzi tu w szczególności o cyt.:  „jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku”. Z kolei art. 47a. ust.2 mówi: „ Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, nie może być wszczęte po upływie 2 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne”.

W pozwoleniu mogą zostać określone również obowiązki, polegające na:

- zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

- zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;

- niezwłocznym zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;

- podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Od decyzji można się oczywiście odwołać do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Ważne: Należy zgłosić i uzyskać pozwolenie na umieszczenie reklamy, z uwagi na to że obowiązują tu takie same przepisy karne za samowolę, jak w przypadku prowadzenia innych robót budowlanych bez pozwolenia. Urzędy to sprawdzają. Nie jest trudne dostrzeżenie samowolnego umieszczenia reklamy, ponieważ zazwyczaj rzucają się one w oczy swą nachalnością i niedostosowaniem do zastanych warunków – kompozycji, kolorystyki. Przepisy ustawy przewidują kary ograniczenia wolności lub grzywny za brak pozwolenia na umieszczenie reklamy. Nawet nieumyślnie niszcząc lub uszkadzając zabytek, narażamy się na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Co bardzo ważne – oprócz pozwolenia od konserwatora na umieszczenie nośnika reklamowego, należy dodatkowo uzyskać pozwolenie na budowę. Legalizacja samowoli będzie wiązała się z dodatkowymi opłatami.

WKZ może również wydać decyzję wstrzymującą prace wykonywane bez pozwolenia, lub niezgodnie z zakresem i warunkami określonymi pozwoleniu.

Decyzja o wstrzymaniu prac wygaśnie w przeciągu 2 miesięcy, jeśli do tego czasu nie zostaniemy (zazwyczaj zostaniemy) powiadomieni o wydaniu decyzji:

- nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu

- nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót

- nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu

- zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań