Jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku?

Pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku jest dodatkowym pozwoleniem, którego uzyskanie wymagane jest, jeśli planujemy rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, czy remont – nawet remont konserwatorski, budynku wpisanego do rejestru zabytków. Powyższe pozwolenie należy uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Wydaje je Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak je uzyskać?

W tym celu należy udać się do siedziby właściwego WKZ i pobrać wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.

Wniosek składa się z formularza i załączników.

W formularzu należy podać dane wnioskodawcy, wskazać obiekt – m.in. adres, numer działki, numer księgi wieczystej, oraz opisać zakres planowanych robót, ze wskazaniem, jaki będą miały wpływ na nasz zabytek.

Druga część, czyli załączniki. Należy je załączyć do wniosku, aby był kompletny. Możemy je uzupełnić na wezwanie urzędu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Inaczej sprawa pozostanie bez rozpoznania.

Pierwszym załącznikiem jest projekt budowlany, lub jego część. Jeśli składamy część to musi z niej jasno wynikać jakie prace planujemy i w jaki sposób planujemy je wykonać. Musi to być część merytoryczna pozwalająca Urzędowi Konserwatorskiemu określić jaki wpływ na zabytek będą miały planowane roboty budowlane. Dobrą praktyką jest zamówienie w biurze projektowym co najmniej 5 egzemplarzy projektu architektoniczno – budowlanego, z uwagi na to, że 4 egzemplarze stanowiły będą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. 5 egzemplarz, po rozpoznaniu sprawy i decyzji, pozostanie w archiwum u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie w przyszłości wizytował naszą budowę, z tym właśnie projektem, aby pilnować, czy prace wykonywane są w zakresie i zgodnie z wydanym pozwoleniem.

Uwaga: Pozwolenie uzyskamy tylko pod warunkiem, że planowane prace nie spowodują degradacji  walorów historyczno – kulturowych naszego obiektu.

Drugim załącznikiem jest program prac konserwatorskich.

Uwaga praktyczna: Do wykonania programu prac konserwatorskich, niezbędne jest wykonanie badań architektonicznych lub badań konserwatorskich. To na ich podstawie możliwe jest opracowanie rzetelnego programu prac. Na takie badania również potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zatem uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku nie rozpoczyna się od złożenia wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, ale wcześniej – najpierw powinniśmy zacząć właśnie od uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badań zabytku i zlecenia projektu budowlanego u architekta. Badania są również podstawą do opracowania projektu architektoniczno – budowlanego.

Kolejny załącznik – czysto formalny. Musimy przedstawić tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania obiektem na cele budowlane. Jeśli na nieruchomości jest ustanowiona współwłasność, to dodatkowo musimy uzyskać i załączyć zgodę współwłaścicieli na planowane prace.

Ostatnim załącznikiem jest dowód wniesienia opłaty skarbowej za rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Opłata wynosi 82 złote.

Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to należy dodatkowo załączyć pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł.

Po złożeniu wniosku z wyżej wymienionymi załącznikami, Wojewódzki Konserwator Zabytków udzieli pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku w przeciągu 30 dni. Nie jest ono jednak „ostateczne”. Pozwolenie będzie zawierało informację, że może być ono cofnięte lub zmienione, jeśli po jego wydaniu ujawnią się nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac. Może to być np. odkrycie malowideł naściennych, o których nie wiedzieliśmy, bo zostały przed latami pokryte warstwami farb w ramach remontów. To tylko przykład. Niespodzianek może być wiele.

Jeśli planujecie Państwo prace przy zabytku i chcecie, aby wszystko było wykonane zgodnie ze sztuką, a efekt końcowy był piękny, lub nie macie czasu lub ochoty na prowadzenie spraw, to wszystkie powyższe prace wykonuję kompleksowo – badania, program prac konserwatorskich, projekt architektoniczno – budowlany i procedowanie sprawy w Urzędach. Zapraszam do kontaktu.