Czy zabytek jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Jak najbardziej, jednak pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów.

Zwolnienie następuje w myśl ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie artykułu 7. – Budynki i grunty zwolnione od podatku od nieruchomości - ust. 1 pkt 6. Czyli:

1.) Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

Zatem zwolnienie zabytku od podatku od nieruchomości, następuje przy łącznym spełnieniu trzech powyższych czynności:

- nieruchomość jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków,

- jest konserwowana i utrzymywana zgodnie z przepisami o ochronie i opiece nad zabytkami,

- nie jest, lub w jej części nie jest w niej prowadzona działalność gospodarcza,

Podczas, gdy pierwszy i trzeci punkt jest zerojedynkowy, o tyle punkt dotyczący utrzymania obiektu może wydawać się dosyć płynny i wzbudzać pewne niejasności, jak wykazać prawidłowy stan utrzymania?

Sądy administracyjne stosują w tym wypadku jedną linię orzecznictwa. Z racji tego, że organ podatkowy nie posiada kompetencji do oceny, czy ustalania w jaki sposób nieruchomość jest utrzymywana i czy jest utrzymywana w zgodzie z przepisami o ochronie zabytków, gmina powinna zwrócić się o opinię do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi, że urząd skarbowy w trybie art. 209 ordynacji podatkowej nie ma obowiązku zwracania się w tej sprawie do WKZ, w praktyce należy samemu uzyskać z urzędu konserwatorskiego powyższe zaświadczenie.