Co to jest konserwacja zabytków?

Konserwacja zabytków, to szereg działań, których celem jest utrzymanie istniejącej formy i zabezpieczeniu go przed degradacją i zewnętrznymi zagrożeniami. Zabytki zabezpiecza się poprzez działania techniczne – jak np. wykonanie izolacji przeciwwodnych, działania użytkowe – np. zmiana , ograniczenia w sposobie użytkowania, oraz prewencyjne – np. ochrona prawna przed działaniami inwestycyjnymi mogącymi zniszczyć autentyzm obiektu. Konserwacja zawsze ma charakter zachowawczy - nie uzupełnia się brakujących fragmentów, ale konserwuje to co jest zastane.

Wszelkie techniczne zabiegi konserwatorskie, należy uzgodnić z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Polega to na uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich. Aby je uzyskać, należy odpowiednio wcześniej wykonać inwentaryzację obiektu, przeprowadzić badania architektoniczne, konserwatorskie, waloryzację, przygotować program prac konserwatorskich. Po uzyskaniu pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, należy dodatkowo bezwzględnie uzyskać pozwolenie na budowę w zakresie robót opisanych w programie prac konserwatorskich.