Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§1.

1)     Fundacja „Also mine heritage” (zwana dalej Fundacją), ustanowiona została przez Przemysława Jaworskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 08.04.2019r. (ósmego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), w Warszawie.

2)     Niniejszy statut, zwany jest dalej „Statutem”.

 

§2.

1.)   Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, oraz innych obowiązujących przepisów prawa i postanowieniach niniejszego statutu.

2.)   Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.)   Fundacja posiada osobowość prawną.

4.)   Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.

5.)   Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§3.

1.     Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 

§4.

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

§5.

1.     Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§6.

1.     Fundacja może być współpracownikiem, lub partnerem samorządów, fundacji, organizacji pożytku publicznego lub realizujących podobne zadania i cele.

 

§7.

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą dla osiągnięcia jej celów.

 

Rozdział II. Cele statutowe, środki i zasady działania fundacji.

 

§8.

1.     Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1.)   Ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi.

2.)   Naukowego badania i dokumentowania zabytków, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych, zabezpieczania i utrzymania zabytków, oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie i zapewnienie korzystania z zabytków w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.

3.)   Wspierania merytorycznego i finansowego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi.

4.)   Edukacji w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi, oraz popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczenia dla historii i kultury.

5.)   Promocji polskiego dziedzictwa narodowego w kraju i na świecie.

6.)   Wspierania turystyki i krajoznawstwa związanego z dziedzictwem narodowym.

 

§9.

1.     Formy realizacji celów statutowych:

1.)   Współpraca z samorządami i instytucjami zajmującymi się ochroną i opieką nad zabytkami.

2.)   Inicjowanie współpracy i współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3.)   Gromadzenie środków finansowych oraz innych zasobów materialnych przeznaczanych na cele statutowe.

4.)   Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, konkursów na dotacje w celu wspierania finansowego i merytorycznego właścicieli obiektów zabytkowych w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych,

5.)   Gromadzenie informacji i prowadzenie ogólnodostępnego rejestru danych o obiektach zabytkowych, zawierającego m.in. informacje na temat wymaganych niezbędnych robót budowlanych mających na celu zapobiegnięcie degradacji obiektu.

6.)   Inicjowanie i prowadzenie robót budowlanych, oraz innych przedsięwzięć mających na celu zabezpieczanie, konserwację, renowację, remonty, rewitalizację i adaptację obiektów zabytkowych, oraz innych inicjatyw, robót i przedsięwzięć mających na celu utrzymanie zabytków i ich otoczenia w jak najlepszym stanie, oraz zapewniających trwałe zachowanie zabytkowych wartości.

7.)   Inicjowanie, wykonywanie, gromadzenie i udostępnianie badań naukowych zabytków nieruchomych.

8.)   Dokumentowanie, prowadzenie i udostępnianie zbioru dokumentacji na temat zabytków w formie opisowej, graficznej, fotograficznej, skanów i modeli 3d zabytków na nośnikach papierowych i elektronicznych.

9.)   Inicjowanie i prowadzenie lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury.

10.)           Udzielanie porad i merytorycznych treści dla właścicieli obiektów zabytkowych w zakresie uzyskiwania dotacji zewnętrznych na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

11.)           Wykonywanie projektów architektoniczno – budowlanych, w tym projektów wykonawczych, programów prac konserwatorskich i dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla obiektów zabytkowych, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, merytorycznej i formalnej w zakresie pomocy architektonicznej.

12.)           Inicjowanie, uczestniczenie, prowadzenie przedsięwzięć mających na celu popularyzację turystyki i krajoznawstwa związanego z dziedzictwem narodowym.

13.)           Organizowanie warsztatów architektonicznych i plenerów malarskich.

14.)           Inicjowanie, uczestniczenie i prowadzenie we wszelkich formach innych działań edukacyjnych i promujących dziedzictwo kulturowe, jego ochronę i opiekę nad nim.

 

Rozdział III. Organy fundacji.

 

§10.

1.     Organami fundacji są:

1.)   Jednoosobowy Zarząd Fundacji,

2.     Prezes Zarządu Fundacji, w osobie Fundatora,

3.     Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jeden członek zarządu w osobie fundatora i jednocześnie prezesa zarządu.

4.     Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1.)   Wytyczanie kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu finansowego,

2.)   Uchwalanie założeń programowych Fundacji,

3.)   Ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji,

4.)   Przyjmowanie i ocena rocznych sprawozdań finansowych,

5.)   Uchwalanie zmian w statucie Fundacji,

6.)   Kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,

7.)   Ogłaszanie konkursów dla właścicieli obiektów zabytkowych na otrzymanie wsparcia merytorycznego, finansowego lub rzeczowego, w tym dokumentacji projektowej i okołoprojektowej na planowane roboty budowlane przy zabytkach,

8.)   Decydowanie o nabywaniu i zbywaniu ruchomości i nieruchomości,

5.     Posiedzenia zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb.

6.     Prezes Zarządu Fundacji może wypełniać swoje obowiązki społecznie, może otrzymywać za nie wynagrodzenie na zasadach określonych stosowną uchwałą, otrzymywać zwroty uzasadnionych kosztów poniesionych w ramach działania w interesie fundacji.

 

Rozdział IV. Majątek fundacji i działalność gospodarcza. Gospodarowanie majątkiem.

 

§11.

1.     Majątek Fundacji stanowi wkład Fundatora w wysokości 1500 zł, oraz strona internetowa z domeną www.alsomineheritage.eu.

2.     Dochody Fundacji mają charakter pieniężny lub rzeczowy i mogą być nimi w szczególności:

1.)   Dotacje od osób prawnych i fizycznych, darowizny,

2.)   Dotacje i granty z zewnętrznych funduszy, w tym: Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszy zagranicznych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, dotacje ze środków publicznych, rządowych i samorządowych.

3.)   Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, praw autorskich i majątkowych,

4.)   Sponsoring i dochody z reklam,

5.)   Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,

6.)   Dochody z aukcji,

7.)   Odsetki od lokat bankowych,

 

§12.

1.     Fundacja może zaciągać zobowiązania finansowe, oraz pozyskiwać środki pieniężne w postaci kredytów bankowych na realizację celów statutowych.

 

§13.

1.     Fundacja nie może lokować aktywów w fundusze inwestycyjne, ryzykowne instrumenty finansowe i pochodne. Dopuszcza się lokowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyłącznie na lokaty bankowe.

 

§14.

1.     Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani kredytów. Fundacja może przekazywać środki finansowe w postaci grantów i dotacji właścicielom obiektów zabytkowych wyłącznie w celu przeznaczenia ich na prowadzenie robót budowlanych mających na celu utrzymanie zabytku w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Przekazanie środków musi być poprzedzone ogłoszeniem konkursu na składanie wniosków, wraz z uzasadnieniem o przyznanie grantu lub dotacji. Zasady punktowania wniosków określa się na etapie przed ogłoszeniem konkursu stosowną uchwałą, a po zakończeniu robót budowlanych otrzymane przez właściciela obiektu zabytkowego środki muszą być rozliczone z fundacją w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od zakończenia robót.

 

§15.

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą dla osiągnięcia jej celów.

2.     Fundacja może współpracować z samorządami w celu rewitalizacji obiektów zabytkowych, jak i w celu prowadzenia, lub uczestniczenia w działaniach edukacyjnych i promujących dziedzictwo znajdujące się pod opieką danego samorządu.

3.     Fundacja może brać udział w przetargach publicznych na dostawę towarów i usług dla podmiotów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) z późn. zmianami. Dochody uzyskane z dostawy towarów lub usług w wyniku przetargu, przekazywane są do majątku Fundacji i przeznaczane na cele statutowe.

 

§16.

1.     Fundacja może zbywać majątek w postaci nieruchomości nieodpłatnie, lub po cenie niższej niż rynkowa na rzecz samorządów terytorialnych.

2.     Fundacja może wynajmować, lub dzierżawić majątek nieruchomy nieodpłatnie, lub po cenie niższej niż rynkowa samorządom terytorialnym, lub organizacjom pożytku publicznego.

3.     Fundacja może wynajmować, lub dzierżawić majątek nieruchomy na wolnym rynku, po cenie rynkowej na rzecz osób fizycznych lub prawnych.

4.     Zbycie, wynajem lub dzierżawę majątku na rzecz podmiotów wymienionych w §16. Pkt. 1.-3. musi poprzedzić wniosek zainteresowanej strony, w którym jednoznacznie określony zostanie program funkcjonalny dla obiektu. Program funkcjonalny musi zapewniać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i nie może powodować dewastacji obiektu zabytkowego.

 

§17.

1.     Fundacja nie może przekazywać majątku nieruchomego na własność, lub w użytkowanie, w żadnej możliwej formie, na rzecz członków Zarządu Fundacji, ich rodzinie i krewnym, oraz pracownikom fundacji, ich rodzinie i krewnym.

 

§18.

1.     Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Fundacji i pracowników, może pochodzić wyłącznie z majątku Fundacji.

 

§19.

1.     Dochody z dotacji i grantów z zewnętrznych funduszy, w tym: Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszy zagranicznych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, dotacje ze środków publicznych, rządowych lub samorządowych mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację konkretnego projektu, którego dotyczy dotacja, lub grant.

2.     Dochody ze zbycia, wynajmu, lub dzierżawy majątku nieruchomego, oraz działalności gospodarczej przekazywane są w formie aktywów na konto Fundacji i stanowią majątek Fundacji, służący realizacji celów statutowych, prowadzonych projektów, rozwój Fundacji, oraz koszta działalności Fundacji.

3.     Fundacja może prowadzić działalność w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie:

1)     71.11.Z -   Działalność w zakresie architektury

2)     71.1 -       Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią

doradztwo techniczne

3)     58.1 -       Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

4)     91.0 -       Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność

związana z kulturą

5)     55.1 -       Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

6)     93.2 -       Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

7)     46 -           Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

8)     47 -           Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami

samochodowymi

9)     73.1 -       Reklama

10) 68.2 -       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

dzierżawionymi

 

4.     Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie ujętym §19. pkt. 3. stanowią majątek Fundacji, służący realizacji celów statutowych, prowadzonych projektów, rozwój Fundacji, oraz koszta działalności Fundacji.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

 

§20.

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie:

1.)   wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,

2.)   śmierci Fundatora.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3.     W przypadku śmierci Fundatora, Fundacja jest dziedziczona w celu kontynuowania dzieła opieki nad zabytkami.